CEPoliti Books

Magyar nyelven

English version

TARTALOM

ELŐSZÓ, Harsányi János a magánember és a tudós 7

ÉLETE

Az ősök és a gyerekkor                                                   13
Háborúban és vészkorszakban                                     25
A filozófiai doktori 1947-ben                                          29
Menekülés a kommunisták elől                                     42
Ausztráliában magányosan                                            46
Az amerikai ösztöndíj                                                      51
Ismét Ausztráliában                                                         60
Végleg Amerikában – A hontalanság vége                   63
Honfoglalás Kaliforniában                                              72
A közgazdasági Nobel-díj                                                76
Harsányi János élete és munkássága (1920-2000)   79

MUNKÁSSÁGÁBÓL
A filozófiai tévedések logikai alkata (doktori disszertáció 1947-ből)                                                                            87
Részlet a filozófiai doktori disszertációjából (az Athenaeum kivonata)                                                                           122

LEVELEZÉSEI
Cseh-Szombathy Lászlónak írt levelei                         135

PUBLIKÁCIÓK
Magyar nyelven megjelent tudományos publikációi 205
Az angol nyelven publikált tanulmányai                      206
Harsányi Jánossal kapcsolatos magyar nyelvű könyvek                                                                                            268
DOKUMENTUMOK, FOTÓK
Dokumentumok és fotók                                               271
Harsányi János élete és munkássága c. I. kötet tartalma                                                                           279

NÉVMUTATÓ                                                                   280

TARTALOM

Előszó 9

Életpálya és alkotás
Simon János – Kossuth Borbála: A Harsányi család származása és szocializációja 15

Szekér Nóra: A magyar Nobel-díjasok kulturális háttere és Harsányi János példája 23

Simándi Irén: Harsányi János az emigrációban 65

Lőrinczné Bencze Edit: Harsányi életútja a Berkeleytől a Nobel-díjig 97

Jog és politika
Kossuth Borbála – Simon János: Harsányi János játékelmélete a tranzitológiában és a jogban 141

Cservák Csaba: A játékelmélet jogi vonatkozásai, különös tekintettel a közjogra 191

Simon János: Harsányi játékelmélete a politikában és a nemzetközi kapcsolatokban 225

Farid Bin Abedin Bhuiyan: Játékelmélet és nemzetközi kapcsolatok – Izrael és Irán, India és Pakisztán példáján 253

Koudela Pál: A nem teljes játékelmélet a biztonságpolitikában és a gazdasági stratégiában Harsányi alapján 273

Kollár Csaba: A játékelmélet kapcsolata az információ-biztonsággal és annak humán aspektusával 331

Filozófia és kommunikáció
Ignácz Lilla: A humán- és természettudományok különbözősége

Harsányi János felfogásában 385

Simon János – Farid Bin Abedin Bhuiyan: A moralitás funkciója
megmenteni a racionalitást – Harsányi etikája, módszertana és racionalitása 427

Kossuth Borbála – Simon János – Séra Magdolna: Harsányi
nyelvezetének és tudományos vitáinak szociolingvisztikai elemzése 467

Szerzők 505

TARTALOM

Meghívó egy szellemi sétára, avagy Előszó – Simon János

Kampányelemzések

Galló Béla: Tétek, magyarázatok, következmények

Simon János: A centrális erőtér eltünése és a proteszt-szavazás – Hibás alapvetések és következtetések a 2019-es önkormányzati választásokon

Zárug Péter Farkas: Egy új politikai struktúra felé? Kódolt-e a Fidesz-korszak vége 2022-re?

Kiszelly Zoltán: Botrány-videók Ibizától az Adriáig

Gyulai Görgy: Amikor minden összejön…- Várakozásokon aluli teljesítmény, bár ismert, hogy Budapesten lejt a pálya

Koudela Pál: A városok hatalma?

Töprengések, megfontolások

Varga Csaba: Démosz és politika

Fricz Tamás: Önkormányzati választások után: politikai félfordulat Magyarországon

Barna János: Nagyképűség és lustaság – Na, meg az időjárás-jelentés is hazudott

Tóth I. János – Szabó Tibor: Ideológiai csapdában a Fidesz

Interjúk
(szerk. Kossuth Borbála)

„Önkritikusan a választásokról – Értelmiségi értelmezési kísérlet a Kossuth Klubban. (Készítette: Lass Gábor) in Demokrata 2019. október 16-17.

„Választás után, válaszutak előtt” (Készítette: Trombitás Kristóf) in. Mandiner: 2019. okt. 17.

„Társadalomkutatók az önkormányzati választásokról” (Készítette: Juhász Zsolt) in. Vasárnapi Újság, 2019. október 20.

„A sárga irigység szindróma” (Interjú Simon Jánossal – készítette: Sinkovics Ferenc) in. Demokrata. 2019. november 16. 16-17.


Tito Gulágja az Adrián 1949-1980

 Tartalom

Előszó (Juhász György) 6
1. Indulás előtt 9
2. Érkezés 13
3. Goli život 27
4. Akiknek fájt az idő 43
5. Nemzet(nap)közi 85
6. Éva, Ádám nélkül 95
7. Meghalni részletekben 109
8. Éjszaka, hajnali fényben 119
9. Danilo síremléke 129
Utószó (Surányi Csaba) 156
Goli otok képekben 161


Közép- és Kelet-Európa politikai rendszerei, illetve a globális elit
és a nemzetállamok közötti törésvonal

 Tartalom

Előszó 9
Bevezető 11
Módszertani alapvetés 15
Stabilitás-kritériumok – mitől és mennyire demokrácia? 29
A közép- és kelet-európai demokráciák stabilizálódásának
elemei: változatosság és kiegyensúlyozatlanság 43
Magyarország példája: egy különleges eset 149
Mik a demokratikus stabilitás kritériumai? 179
Nyugat- és Közép-Európa: organikus és „alkalmazott”
demokráciák 201
A 21. század globális kíhívása: a „felülírt” demokrácia 210
Jegyzetek 278
Irodalomjegyzék 273

A Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült
Államok kapcsolatai a hidegháború végjátékában
2019

Tartalom

Prológus 9
I. Középkezdés: az MNK és az USA kapcsolatai 1962-1978 között 13
II. Az amerikai hidegháborús gondolkodás megváltozása 28
III. Ronald Reagan szerepe az amerikai külpolitika alakításában 36
IV. Az új hidegháborús paradigma és az NSDD 75 születése 43
V. A differenciálás és az USA Kelet-Európa politikája az NSDD 75-ben 53
VI. A gazdasági kényszerek foglya 58

VII. Az enyhülés vége, és a differenciálási politika hatása a magyar–amerikai kapcsolatok alakulására (1981-82) 71

VIII. A kétoldalú kapcsolatok felfutása 1982-83-ban 77
IX. Bush bécsi beszéde, és a demokrácia kérdései (1983) 88
X. Az informális kapcsolatok szerepe és alakulása a nyolcvanas évek elejének kétoldalú kapcsolataiban 97
XI. Adalékok az amerikai emigráció, a ’harmadik kosár’, és az ellenzék kapcsolt kérdésköréhez 106
XII. Magyarország összehasonlítása a keleti blokk más országaival az 1980-as évek közepén 115
XIII. Szerződő felek – 1984 124
XIV. Félúton – Az 1985-ös esztendő történései, és a gorbacsovi kurzus térnyerése 138
XV. Kádárra várva – 1986 162
XVI. Változó kor – A szuperhatalmi erőtér és a magyar hatalmi elit változásai 1987-ben 192
XVII. Sodrásban – A Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok viszonya a hidegháború lezárásának előestéjén, 1988-ban 211
XVIII. George Bush elnök1989. júliusi budapesti látogatása a hidegháború végjátékának kontextusában 230
Epilógus 264

Migráció és politika Kelet-Ázsiában

Tartalom

Előszó 11
1. Bevezetés, avagy a migrációs politika lehetőségei 15
2. A kelet-ázsiai régió lehetséges szempontjai 35
2.1 Kelet-Ázsia, mint természetföldrajzi régió 37
2.2 Gazdasági és biztonságpolitikai megfontolások a régió határairól 50
2.3 A történelem szerepe: néhány elgondolkodtató összetevő 64
2.4 A kultúra sokszínűsége: egy kaotikus szemponthalmaz 72
2.5 Ázsia migrációs régiói 86
3. Délkelet-Ázsia migrációja és szabályozása 95
3.1 Szingapúr 97
3.2 Malajzia 103
3.3 Thaiföld 110
3.4 Indonézia 122
3.5 Fülöp-szigetek 136
3.6 Vietnam 146
3.7 Kambodzsa, Laosz és Mianmar 152
3.8 Két eltérő kisállam, Brunei és Kelet-Timor 156
4. Kína 165
4.1 A kínai diaszpóra 166
4.2 A kínai diaszpóra-politika 180
4.3 Kivándorlás Kínából 292
4.4 A kínai kivándorlás-politika 200
4.5 Bevándorlás Kínába és ennek kezelése 214
5. Köztes helyzetű területek 233
5.1 Honkong és Makaó 234
5.2 Tajvan 247
6. Japán 263
6.1 A japán nacionalizmus 264
6.2 Gazdasági és népesedési megfontolások 276
6.3 A bevándorlás kezelése Japánban 290
6.4 A japán emigráció és a hazatérők 306
6.5 Bevándorlás helyett 322
7. Korea 331
7.1 A koreai diaszpóra és az állam viszánya 334
7.2 A bevándorlás-politika és a hazatérők Koreába 348
7.3 Vegyes házasságok és multikulturális program 361
8. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 375
Migráció, politika és a kelet-ázsiai régió 391
Táblázatok jegyzéke 395
Ábrák jegyzéke 396
A CEPoliti Kiadó eddig megjelent könyvei 399

Megszállás, megtorlás, menekülés, befogadás

Tartalom

Simon János: A szabadság nemzete 13
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (1950) 15
Marengo Alessandro: Az 1956-os szabadságharc leverésének krónikája 23

I. rész
A KOMMUNISTA BLOKK ORSZÁGAI
Juhász György: Tito Jugoszláviája és a magyar ’56 31
Lőrinczné dr. Bencze Edit: A magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956-ban 59
Lakatos Artúr: 1956 hatásai Erdélyben – A román megtorlások 89
Kiss Gy. Csaba: A magyar ’56 irodalmi emlékezete Közép-Európában 103
Tischler János: Varsó-Budapest, 1956 – A magyar forradalom és a lengyel október kapcsolatai 117
Simon Attila: Az 1956-os forradalom és Szlovákia – A hatalom és az állampolgárok reakciója a magyarországi eseményekre 137
Jozef Leikert: A szlovák írók 1956-ban és reakcióik a magyar eseményekre 153
Domonkos László: Pokolsziget az Adrián – Tito Goli Otok-i koncentrációs tábora 183
Szapáry György: 1956 adott nekem egy új lehetőséget 197
Kenessey Csaba: Egy szemtanú visszaemlékezése az 1956-os forradalomra 215

II. rész
ELMÉLET KÉRDÉSEK

Fricz Tamás: 1956 aktualitása ma
Varga Csaba: Az 1956-os forradalom etikai megítélése és a jog
NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK
Maria Dolores Ferrero Blanco: A szolidaritás arcai – A spanyolok és az amerikaiak viszonya a Magyar Forradalomhoz
Gyuricza Sára Kata és Gyuricza Péter: Spanyolország és az 1956-os magyar forradalom
Zachar Péter Krisztián: Ausztria 1956-ban vált felnőtté
Andrea Carteny: A Magyar Forradalom visszhangja és hagyatéka Olaszországban
Szabó Tibor: Régi és új menekültek – A magyar ’56 és annak olasz interpretációi egykor és most
Márai Sándor: Mennyből az Angyal (1956) 

Avanti di Buda – A Lazio Futball Club indulója (1956-57)

Rezümék

A szerzők rövid életrajza

Simon János - Hét választás MagyarországonOrszággyűlési választások kézikönyve

Taralom

Előszó 7
AZ IDŐKÖZI TÖBBPÁRTRENDSZERES VÁLASZTÁSOK – 1989
Átmenet a diktatúrából a demokráciába 11
Az időközi választások sorozata 23
A „négyigenes” népszavazás 32
Adatsorok 45
1. AZ ALAPOZÓ VÁLASZTÁSOK – 1990
A választási rendszer kidolgozása 51
Pártfinanszírozás: vagyon és pénz 55
Új pártok és az első szabad választások 62
A hosszúra nyúlt, alig szabályozott kampány 66
Adatsorok 76
2. PROTESZT VÁLASZTÁS – 1994
A választási rendszer változásai 83
A pártok finanszírozása 87
A választási kampány jellemzői 90
A társadalom politikai tagolódásának erősödése 94
Szavazók, törzsszavazók és elpártoltak 102
A pártok támogatóinak szociológiai karakterjegyei 108
3. VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG EREJE A JOBBOLDALON – 1998
A választási eljárási szabályok módosítása 119
Pártfinanszírozás: gazdálkodás és nyilvánosság 121
A renyhe kampány 125
Fordulat két választási forduló között 128
A bal-jobb tagozódás erősödése 131
Közvélemény-kutatási előrejelzések 133
Adatsorok 136
4. A KETTÉSZAKADT TÁRSADALOM – 2002
A választási kampány előzményei 141
Választási eljárások és kampányfinanszírozás 142
A kiélezett választási kampányküzdelem 145
Orbán Viktor és Medgyessy Péter vitája 150
A pártok támogatóinak szociológiai karakterjegyei 156
Adatsorok 164
5. ÍGÉRETEK ÉS ÁMÍTÁSOK – 2006
Választási törvény és kampányfinanszírozás 171
A kampány – hazugságvádakkal 175
A Gyurcsány-Orbán vitája és hozadéka 176
A választói részvétel és az eredmények 180
6. A BALOLDAL ÖSSZEROPPANÁSA – 2010
Kampány előtt i helyzet 193
Közvélemény-kutatási előrejelzések: Lesz-e kétharmad? 196
A kampány 199
A részvétel és az eredmény alakulása 207
A pártok ideológiai profiljainak alakulása 212
Adatsorok 214
7. A REZSICSÖKKENTÉS EREJE – 2014
Az Alaptörvény a választások rendjéről 221
Pártok a versenytérben: A szétesett baloldal 224
A kampány: a korrupciós vádak ereje 226
Választási előrejelzések és a bal-jobb skála üzenete 229
Eredmények, értékelések 231
Értékek, ítéletek és identitások 234
Adatsorok 239
Függelék 250
Felhasznált irodalom 252
Kampányplakátok és szórólapok 271

Simon János szerk. - Politikai helyzetkép 2014

Két választás között az ország

BAYER Zsolt, DEMETER Ervin, FRICZ Tamás, FORGÁCS István KISZELLY Zoltán, LESTI Árpád, MOLNÁR Péter, SIMON János,
ZÁRUG Péter Farkas

Tartalom

Előszó 4
A választás eredménye arról is szól, mit szeretne a társadalom! 5
Az árfolyam már a 2008-as gazdasági válság után elszaladt 21
Azóta már a lilaakácról nótáink, dalaink vannak 38
Ha ez siker, akkor nem tudom mi a kudarc 52
Szerintem úgy vannak, mint a Mohácsi csata után 66
Aki olvasott Móra Ferencet, az tudja, hogy mit jelent szegénynek lenni 80
Itt vált el a búza meg az ocsú 92
A 21. században ilyen körülmények között nem lehet élni! 114
A munkálkodáson, a szereplésen sok minden múlik 129
Vizet önt a rendszerbe, csak nehogy a másik oldalon meg kilöttyenjen! 143
Ez ilyen értelemben a politika művészetének degradálása 156
Égig ér a bál 166
Ezektől tényleg nem lehet használtautót venni 178
Nyitottak legyünk Európában! 193
Milyen jogaik vannak a civileknek 210
A választás előtt a politikában helyezkedés van 226
Hidegzuhany a baloldalra 239
Ütközött, konfrontálódott, harcolt 253
Ötös fokozatba kell kapcsolnai 267
Ha a Diósgyőr a Barcelonával játszana 282
Az egy nagyon béna kacsa állapot 296
Választások éjszakáján a tanulságokról 302
Konfliktusvállalásban nem lehet somolyogni 314
Az internet, az pontosan a magánlét terepe 329
Egy jó politikusnak jó sakkozónak kell lennie 345
A választások után általában önvizsgálatot tartanak 358
Le kell számolni egy csomó illúzióval 367
A politikai veteránok elszánták magukat 380
Utószó 398
Jegyzetek 400

Sztanyekné Hossó Nikoletta - Politika és protokollAz első magyarországi pápalátogatás
kulisszatitkai 25 év távlatából

Tartalom

Előszó 9

Bevezetés 10
I. rész Az állam és az egyház kapcsolatának viharos története 15-52

 • 1. A diplomáciai kapcsolatok megszakadása és a katolikus
 • egyház államosítása 17
 • 2. Az 1956-os magyar felkelés és forradalom nemzetközi hatása 23
 • 3. A Kádár-korszak és a Vatikán politikája 28
 • 4. Vatikáni párbeszéd a szocialista országokkal 36
 • 5. Az állami meghívás és a rendszerváltozás utáni diplomácia 41
 • 6. A vatikáni-magyar diplomáciai kapcsolatok helyreállítása 48

II. rész A pápalátogatás előkészítése 53-100

 1. Bevezetés a protokollba 55
 • Állami és egyházprotokoll
 • A magyar katolikus egyház
 • A Vatikán és a Szentszék

2. A Szentatya apostoli utazásai 61

 • A pápai utazások jellege és motívuma
 • A pápalátogatások programja
 • A pápa biztonsága
 • A pápamobil
 • Alapvető protokoll szabályok
 • A pápa szállása a fogadó országban
 • A pápalátogatások költsége
 • A pápa fotózása
 • Érdekességek
 • A pápai utazások megszervezése
 • A pápa kísérete

3. Nemzeti előkészületek 73

 • A szervezés háttere
 • Az állami protokoll rendje
 • Látogatás a köztársasági elnöknél és találkozás a kormány tagjaival
 • Állami részvétel a pápalátogatás eseményein
 • A pápalátogatás költségvetése
 • A pápalátogatás véglegesített programja
 • Belföldi közlekedés
 • Egészségügyi feltételek biztosítása
 • Helyszínek általános előkészítése

4. Helyszíni előkészületek 92

 • Az első nap előkészítése: esztergomi szentmise, parlamenti látogatás
 • A második nap előkészítése: pécsi szabadtéri mise
 • A harmadik nap előkészítése: máriapócsi bizánci mise, debreceni ökumenikus istentisztelet
 • A negyedik nap előkészítése: szombathelyi szabadtéri mise, Budapest-Népstadion
 • Az ötödik nap előkészítése: Budapest – Hősök terén szentmise
 • A pápa magyarországi biztonsága
 • Helyszíni biztosítás

III. rész A látogatás és tapasztalatai 101-133
1. A pápalátogatás programja 103

 • 1. nap. 1991. augusztus 16. péntek
 • 2. nap. 1991. augusztus 17. szombat
 • 3. nap. 1991. augusztus 18. vasárnap
 • 4. nap. 1991. augusztus 19. hétfő
 • 5. nap. 1991. augusztus 20. kedd

2. A pápalátogatás tapasztalatai 115

 • Emlék-kiadványok
 • Sajtókommüniké a pápalátogatás értékeléséről
 • Vatikáni köszönőlevél

3. Találkozásom Paskai László bíborossal 120
4. Összegzés 124
Melléklet 134
Jegyzetek 146
Bibliográfia 166
Fotók 177

László Tamás Vízi - TRIANON - 100 YEARS LATER

From Border Revision to National Cooperation
(1920–2010)

Content

 

Foreword to the English edition 11
Introduction 15
I. Models regarding the handling of the Treaty of Trianon between the two World Wars (1920–1944) 23
1. Notions by the Hungarian political system concerning revisionist policy during the first half of the 1920s 23
– The Hungarian peace delegation led by Albert Apponyi in Paris 27
– “The day of Apponyi’s great exposé” 32
– The Apponyi-speech and the Hungarian arguments for revision 42
– When the “zero” solution proposed by Apponyi worked after all:
the Sopron referendum 45

2. Hungarian revision plans and concepts between 1920 and 1934 50
– The spring plan of 1920 and the Hungarian–French secret negotiations 50
– László Ottlik’s “New Hungaria” plan 56
– Lord Rothermere’s idea – the revision plan of the English lord 64
– The proposal of the Hungarian Frontier Readjustment League 74
– The plan of Miksa Fenyő and Emil Nagy 78
– The House of Representatives’ Mourning Meeting at the 10th Anniversary of the Treaty of Trianon 80
– The plan of Pál Hevesy 87
– The revision concept of István Bethlen (1933–1934) 89
– The plan of Gyula Gömbös from 1934 92

3. The achievements of the Trianon crisis management – revision
in numbers 98
– The First Vienna Award 98
– The return of the Kárpátalja region 99
– The Second Vienna Award 101
– The return of the Délvidék region 103
– The balance of the accomplished revisions 104

4. Classification of revision plans and their examination 107
– The concept of the “integral revision” 107
– The ethnic revision as a possible solution 111
– The idea of economic and strategic revision 112

II. Paris, the repetition of Trianon (1945–1947) 114
1. Re-confinement behind the 1937 borders 114
– First step: the signing of the preliminary armistice agreement 114
– Second step: the signing of the final armistice agreement 125
2. Plans of the major powers regarding the new Hungarian borders (1941–1945) 132
– The plans of the US Peace-Preparatory Committee 132
– Memorandum of the US Office of Strategic Services (OSS) 139
– The plans of the British Peace-Preparatory Committee 140
– The plans of the Soviet Peace-Preparatory Committee 145
– Preparing peace talks – dissolving Hungarian hopes 152
– Hungarian peace efforts and suggestions 152
– The message of the Paris peace conference: “Don’t expect anything,
nobody stands on your side.” 175

III. The silence of dictatorships: a problem swept under the
carpet (1948–1988) 207
1. What we do not talk about does not even exist 207
2. Trianon is in focus again 221

IV. The representation of national interests after the change
of regime (1989–2009) 223
1. The Antall–Boross government:
Stronger national policy aspirations (1990–1994) 223
2. The Horn government:
The reinterpretation of national policy during the Horn government
(1994–1998) 229
3. The Orbán government
First attempt towards the nation-unification (1998–2002) 234
4. The Medgyessy–Gyurcsány governments
National policy forced into a defensive stance (2002–2009) 238
5. The Gyurcsány government
Another spiritual Trianon after the 2004 referendum 239

V. Act of Testimony for National Cohesion (2010) 242
1. Submitting the draft act of Testimony for National Cohesion 242
2. Final vote on the act of Testimony for National Cohesion 268
3. The urgent proclamation of act of Testimony for National

Cohesion 269

Trianon map 271

Tamás Fricz - Democracy and GeopoliticsPolitical Systems of Central Europe

Contents


Introduction 6
1 Methodological Groundwork 9
2 Criteria of Stability – By What and How Far is it Democracy? 22
3 Elements of the Stabilization of Central and East European
Democracies: Variation and Lack of Balance 37
3.1 Transition from Communism-Socialism to Democracy 38
3.2 Emergence of the New, Democratic Constitutions 54
3.3 Institutional Characteristics: Governmental Systems in Central and
Eastern Europe 68
3.4 Federalism–Unitarism 88
3.5 Referendum as the Appearance of Direct Democracy 93
3.6 Electoral Systems in Central and Eastern Europe 98
3.7 Party Systems in Central and Eastern Europe 105
3.8 The (Lack of) Civil Society and Citizen’s Political Culture in Central
and Eastern Europe 115
3.9 The Role of Joining the European Union as an External Effect on
Democratic Consolidation in Central and Eastern Europe 125
3.10 Majoritarian and Consensual Democracy: How far Lijphart’s
Typology Can Be Applied in Central and Eastern Europe? 128
3.11 Brief Summary 134
4 The Example of Hungary: a Special Case 142
5 What Are the Criteria of Democratic Stability? 166
6 Images of 21st-century Democracy – Organic and Applied
Democracies and the Danger of ‘Overcoming’ Democracy from
Outside 188
Apendix – Codebook 205
Literature 226
Notes 230

INTRODUCTION